Predyspozycje i przeciwwskazania

5Warunkiem podjęcia pracy na stanowisku mechanika samochodowego jest ukończenie przynajmniej szkoły zawodowej o kierunku „budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych” oraz zdanie egzaminu zawodowego. Kwalifikacje do wykonywania zawodu można uzyskać w zasadniczej szkole zawodowej, w szkole rzemiosła oraz bezpośrednio w zakładzie pracy, który posiada warunki do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Pracownik na stanowisku mechanika, mechanik samochodowy Legnica, aby móc wykonywać swoją pracę musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu oraz aktualne szkolenie bhp ogólne i stanowiskowe oraz szkolenie okresowe. Oprócz spełnienia wymagań edukacyjnych, od kandydatów na stanowisko mechanika wymaga się zazwyczaj zdolności koncentracji, podzielności uwagi, spostrzegawczości oraz zdolności logicznego rozumowania i wyciągania wniosków przy ustalaniu przyczyn awarii. W zawodzie tym pożądane są uzdolnienia techniczne, umiejętność obsługi różnych urządzeń, znajomość działania urządzeń technicznych oraz umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych. Niezbędna jest natomiast koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, dobry wzrok, słych i węch, a także znajomość obsługi komputera i oprogramowania wspomagającego oraz umiejętność posługiwania się skomputeryzowanymi katalogami części wymiennych. Przeciwwskazaniami do zatrudnienia w zawodzie mechanika są:

  1. wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego; daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
  2. choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,
  3. obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
  4. skłonność do uczuleń,
  5. przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
  6. zaburzenia równowagi i świadomości,
  7. zaburzenia psychiczne,
  8. epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

Komentarze (1)

  • Młody człowiek chciałyby w 2020 roku zdawać do szkoły zawodowej o specjalności elektromechanik pojazdów samochodowych. Ma on całościowe zaburzenia rozwojowe o typie nieokreślonym (F 84.9) i IQ 82 w przedziale między pograniczem niepełnosprawności a inteligencją poniżej przeciętnej, skala niewerbalna IQ 69 przedział niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i pogranicza niepełnosprawności, z osłabioną koncentracją uwagi i pamięcią operacyjną. Nie ma zdolności manualnych i nie ma chęci do uczenia się, jest sobą powolną. Proszę o opinie – szczególnie znających wymagania szkoły i pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *